หัวหน้าแผนก CNC

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

1. รับแผนการส่งงานแต่ละแผนก เพื่อมาเตรียมแผนงานและความพร้อมของเครื่องจักร อุปกรณ์และวัตถุดิบเพื่อทำการผลิต

2. วางแผนกำลังคนเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการผลิตและปริมาณงาน  

3. สอนวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนรวมถึงการใช้เครื่องจักรและเครื่องมือวัดอย่างถูกต้อง

4. ตรวจสอบการทำงานของพนักงานให้ได้ตามแผนการผลิต

5. ปรับปรุงและพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6. ควบคุมการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศชายเท่านั้น  อายุ  30  ปีขึ้นไป

2. วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาช่างกลโรงงาน, เครื่องกลไฟฟ้า, เทคนิคการผลิต หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. มีประสบการณ์ในโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 5 ปีขึ้นไป

4. สามารถอ่าน เขียนโปรแกรม CNC ได้


หัวหน้าเขตการขาย ภาคใต้

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

1. บริหารการขายร่วมกับผู้แทนขายในเขตการขายภาคใต้  ให้ยอดขายบรรลุตามเป้าที่กำหนด
2. วางกลยุทธการขาย  และดูแล Key Opinion Leaders แลพ Key Coustomers
3. บริหารกระบวนหารหลังหารขาย  รวมถึงการติดตามใบสั่งซื้อและการชำระเงิน
4. สำรวจตลาดและส่งข้อมูลวิเคราะห์ตลาดให้กับระดับผู้จัดการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.ไม่จำกัดเพศ   อายุตั้งแต่  30  ปีขึ้นไป

2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขา พยาบาลศาสตร์, บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. มีประสบการณ์ด้านการขายไม่น้อยกว่า 3 ปี

4. สามารถเข้าเคสผ่าตัดใส่โลหะดามกระดูกสันหลังและกระดูกหักได้

5. มีประสบการณ์ด้านขายยา-เครื่องมือแพทย์ (Orthopedics Product) จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกดี ซื่อสัตย์ และทัศนคติที่ดีต่องานขาย

7. มีความกระตือรือร้น ชอบงานท้าทาย ชอบพบปะผู้คน และรักในงานขาย

8. มีรถยนต์ส่วนตัวสามารถนำมาใช้งานได้ (บริษัทฯมี fleet card ให้)

9. ต้องมีเงินค้ำประกันไม่เกิน 2 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 35,000 บาท

 


จนท.บุคคล-สรรหา

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

1. รับผิดชอบงานสรรหาบุคลากรตามใบขออัตรากำลังคน

2. กำหนดช่องทางการสรรหา คัดเลือกใบสมัคร 

3. เก็บรวบรวม พร้อมทำสถิติใบสมัครงาน

4. จัดทำรายงาน KPI ประจำเดือนของการสรรหา

5. ดำเนินงานด้านธุรการและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ไม่จำกัดเพศ  อายุตั้งแต่ 24 ปีขึ้นไป

2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. มีประสบการณ์ในสายงาน 1 ปีขึ้นไป

4. ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์  ตั้งแต่ 08.00-18.00 น.


ผู้จัดการฝ่ายขาย

หน้าที่และรายละเอียดของงาน   

1. วิเคราะห์การขายของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้คำปรึกษา เสนอแนะ กำชับการทำงานเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อยอดขายและความพึงพอใจของลูกค้า
2. กำหนด Target เป้าหมายการขายให้กับผู้ใต้บังคับบัญชารายเดือน ไตรมาส และปี
3. ตรวจสอบการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องและเต็มความสามารถ
4. วางแผนการขายร่วมกับผู้บังคับบัญชาในเรื่อง Event, Promotionระเบียบปฏิบัติ  พร้อมทั้งเสนอแนะข้อคิดเห็นของตัวเองเพื่อประโยชน์ต่อองค์กร
5. วิเคราะห์ราย Products ของผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคน  เพื่อการรับรู้และนำไปสู่การเพิ่มยอดขายตลอดเวลา
6. วิเคราะห์ราคาขายของแต่ละลูกค้า  รวมทั้งเครดิตการเก็บเงินเพื่อนำไปสู่การขายที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
7. ตรวจเยี่ยมเขตการขายร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา  เพื่อศึกษาวิธีการขาย  พบปะลูกค้า  เพื่อให้เกิดความพึงพอใจที่มั่นคง  รวมทั้งตรวจสอบความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร           

1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 35 - 45 ปี

2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทุกสาขา

3. มีประสบการณ์ด้านการขายไม่น้อยกว่า 5 ปี และเชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ

4. มีทักษะในการพัฒนาธุรกิจการตลาดและการขาย

5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะ Excel และ PowerPoint

6. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้


หัวหน้าแผนกจัดเครื่องมือแพทย์

หน้าที่และรายละเอียดของงาน   

1. ตรวจสอบเครื่องมือผ่าตัดและสินค้าSet Trayก่อนจัดส่งลูกค้า 100%
2. บริหารการจัดส่ง Set Tray เพื่อให้สามารถรองรับเคสผ่าตัดให้ครบถ้วน
3. ยอดคงเหลือของสินค้า Set Tray ในสต็อคการ์ดแต่ละรายการตรงกับของจริงจากการตรวจนับ
4. รับแจ้งการใช้สินค้า Set Tray และรายละเอียดเคสผ่าตัดได้ครบถ้วนและถูกต้อง 100 %
5. พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถและการบริหารบุคลากรในสายบังคับบัญชา
6. จัดทำและควบคุมงบประมาณของหน่วยงานให้อยู่ในแผน
7. จัดทำและควบคุมระบบปฏิบัติงานและเอกสารให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบคุณภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร   

1. ไม่จำกัดเพศ

2. อายุ 25 ปีขึ้นไป

3. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปไม่จำกัดสาขา

4. มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office ในระดับดี

5. มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้าหรือสโตร์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

6. หากมีประสบการณ์ในการทำโปรแกรม  ERP SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ        


ช่างเทคนิค

หน้าที่และรายละเอียดของงาน   

1. เขียนโปรแกรม ผลิตชิ้นงานตามแบบที่ต้องการ
2. รับใบขั้นตอนการผลิต,แบบชิ้นงาน,เอกสารตรวจสอบชิ้นงาน
3. ทำการ SET UP ชิ้นงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร                                 

1. เพศชาย  อายุ 22 ปีขึ้นไป

2. วุฒิการศึกษาระดับปวช.ขึ้นไป

3. มีประสบการณ์ด้านการคุมเครื่องจักร CNC

4. มีความสามารถในการอ่านแบบชิ้นงานได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 


ผู้แทนขายเครื่องมือแพทย์

รายละเอียดหน้าที่งาน

1.นำเสนอขายเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ทางด้านไขข้อและกระดูก
(Orthopedics Product) ให้กับแพทย์หรือแผนกต่างๆ ของโรงพยาบาล
2.ดูแลเข้าเยี่ยมพูดคุยกับกลุ่มลูกค้าปัจจุบันสม่ำเสมอ
3.เปิดตลาดลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิม
4.จัดทำเอกสารการขายให้ส่วนสนับสนุนฝ่ายขาย

คุณสมบัติผู้สมัคร           

1. เพศชายหรือหญิง

2. อายุ 24 - 35 ปี

3. วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาเภสัชศาสตร์, พยาบาล, วิทยาศาสตร์, เครื่องมือแพทย์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. มีประสบการณ์ด้านขายยา-เครื่องมือแพทย์ (Orthopedics Product) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี ซื่อสัตย์ อดทน และมีทัศนคติที่ดีต่องานขาย

6. มีความกระตือรือร้น ชอบงานท้าทาย ชอบพบปะผู้คน และรักในงานขาย

7. มีรถยนต์ส่วนตัวสามารถนำมาใช้ในงานได้ (บริษัทฯ มีค่าน้ำมันให้)**

8. ต้องมีเงินค้ำประกันไม่เกิน 2 เท่าของเงินเดือน หรือไม่เกิน 35,000 บาท (ก่อนเริ่มงาน)**

9. หากสะดวกพื้นที่เขตใด โปรดระบุมาในใบสมัคร**

10. หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ**

กรอกใบสมัครงาน
คลิ๊ก