เจ้าหน้าที่ส่งเครื่องมือแพทย์ (Scrub Nurse) ส่วนกลาง

ตรวจสอบจำนวนเครื่องมือและสินค้าในการผ่าตัดว่าครบถ้วนตรงกับเอกสารใบส่ง Tray โดยไปก่อนเวลาผ่าตัดอย่างน้อย 1/2 ชั่วโมง และแนะนำตัวแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทราบทันทีที่ไปถึง, ดูแลและจัดส่งเครื่องมือ และคอยช่วยเหลือการผ่าตัดของนายแพทย์ด้วยความนอบน้อม, ควบคุม ตรวจสอบการให้บริการวมถึง การรายงานคำชมเชย ข้อตำหนิ ข้อเสนอแนะให้ทางบริษัทฯรับทราบ, ให้คำปรึกษาในการใช้เครื่องมือผ่าตัดของบริษัทกับเจ้าหน้าที่และนายแพทย์, ดูแลเครื่องมือวัสดุ  อุปกรณ์  สินค้าของบริษัทให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์, ติดตามผลการส่งมอบ Tray ก่อนเข้า Case และหลังเสร็จ Case

คุณสมบัติ

1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 ปีขึ้นไป

2. วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา

3. มีประสบการณ์เข้าห้องผ่าตัดศัลยกรรมกระดูก (Orthopedic) 1 ปีขึ้นไป 

4. มีประสบการณ์การผ่าตัดกระดูกสันหลัง (Spine), ข้อเข่า, ข้อสะโพก (Joint) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้ดี

***มีรถยนต์ส่วนตัว / มีเงินค้ำประกัน 2 เท่าของเงินเดือน***


พนักงานกลึงและมิลลิ่งคอมพิวเตอร์ (CNC)

รับผิดชอบการจัดเตรียมเครื่องจักร และควบคุมการเดินเครื่องจักร  เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ปริมาณ ทันตามกำหนดเวลา และปลอดภัย

คุณสมบัติ

1. เพศชาย  อายุ 25-35 ปี

2. วุฒิ ม.6 - ปวส. สาขาช่างกลโรงงาน , เทคนิคการผลิต, เครื่องมือกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

3. มีประสบการณ์ควบคุมเครื่อง CNC Lathe 1 ปีขึ้นไป 

4. อ่านแบบผลิตได้ และ สามารถใช้เครื่องมือวัดละเอียด เช่น Micro, Vernier, Bore Gauge

5. หากมีประสบการณ์เครื่อง CNC Lathe Okuma หรือสามารถเขียนโปรแกรมหน้าเครื่องได้ 


ช่างเทคนิค

คุณสมบัติ

1. เพศชาย  อายุ 22 ปีขึ้นไป

2. วุฒิ ปวส. ขี้นไป  สาขา ช่างกลโรงงาน หรือที่เกี่ยวข้อง   

3.  มีประสบการณ์ ด้าน CNC อย่างน้อย 2 ปี และสามารถอ่านแบบได้  

4. สามารถเขียนโปรแกรม และเขียน G Code , M Code ได้   


หัวหน้าแผนก CNC

มอบหมายงาน ควบคุมการปฎิบัติงาน ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาหน้างานให้กับพนักงาน ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ

1. เพศชาย  อายุ 25 ปีขึ้นไป

2. วุฒิ ปวช. - ปริญญาตรี สาขาช่างกลโรงงาน, เครื่องกล, ไฟฟ้า, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

3. มีประสบการณ์ด้านเครื่อง CNC อย่างน้อย 5 ปี

4. มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิต และระบบคุณภาพ


หัวหน้าแผนก QC

วางแผนและควบคุมการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ ชิ้นงาน เครื่องมือ และสินค้าให้เป็นไปตามคุณภาพและมาตรฐานที่กำหนด, บำรุงรักษาเครื่องมือวัด เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ, พัฒนาระบบงานให้ได้ตามระบบมาตรฐานคุณภาพ  มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง, จัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพ, พัฒนาความรู้ความสามารถและบริหารบุคลากรในสายงาน

คุณสมบัติ

1. เพศชาย อายุ  25 - 40 ปี

2. วุฒิ ปริญญาตรี   สาขาวิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยีการผลิต หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. ประสบการณ์ ไม่ต่ำกว่า  2 ปี  ในสายงาน งานเครื่องมือแพทย์ งานยานยนต์ งานด้านโลหะ (CNC ,งานกลึง)

4. สามารถใช้เครื่องมือวัด CMM ได้เป็นอย่างดี

5. มีทักษะการใช้เครื่องมือวัด เช่น  Vernier  /  Micro อย่างดีเยี่ยม

6. สามารถอ่านแบบ Drawing ได้ดี

7. มีภาวะความเป็นผู้นำอย่างดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และมีการวางแผนงานที่ดี 

8. มีความรู้ด้านระบบ ISO


หัวหน้าแผนกขนส่ง

วางแผนและควบคุมการส่งมอบสินค้าให้ถูกต้องทันเวลาที่กำหนด และปลอดภัย, จัดการวางแผนการใช้รถในแต่ละวันให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด, ประสานงานกับหน่วยงานบริการส่งสินค้าในบริเวณที่รถขนส่งของบริษัทฯไม่สามารถไปถึง, ดูแลทรัพย์สินในแผนกขนส่งให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานเสมอ, จัดตารางทำงานของพนักงานขนส่งอย่างเหมาะสม

คุณสมบัติ

1. เพศชาย อายุ 25-40 ปี

2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา โลจิสติกส์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ  หรือ สาขาอื่นที่่เกี่ยวข้อง

3. มีประสบการณ์ในด้านการขนส่งสินค้าในระดับหัวหน้าไม่น้อยกว่่า 2 ปี

4. รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นอย่างดี 

5. มีความสามารถในการเป็นผู้นำ  และบังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นอย่างดี 

6. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันเป็นอย่างดี 


เจ้าหน้าที่จัดเครื่องมือแพทย์ (Set Tray)

คุณสมบัติ

1. เพศ ชาย/หญิง 

2. อายุระหว่าง  25-30 ปี

3. วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี

4. สามารถอ่านภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้

5. มีความรู้ด้านการจัดเครื่องมือแพทย์ หรือคลังสินค้า 


เจ้าหน้าที่ QC

คุณสมบัติของผู้สมัคร ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ QC

1. เพศชาย  อายุ 20 ปีขึ้นไป 

2. วุฒิ ปวช. - ปวส. สาขา  ช่างกลโรงงาน , ช่างยนต์ , เทคนิคการผลิต

3. ใช้เครื่องมือวัด Vernier และ Micrometer ได้ 

4. ประสบการณ์ขั้นต่ำ 1 ปี 

กรอกใบสมัครงาน
คลิ๊ก