หัวหน้าแผนกขายเครื่องมือแพทย์ (ภาคกลาง-ตะวันออก-ตะวันตก)

นำเสนอขายเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ทางด้านไขข้อและกระดูก (Orthopedics Product) ให้กับแพทย์หรือแผนกต่างๆ ของโรงพยาบาล, ดูแลเข้าเยี่ยมพูดคุยกับกลุ่มลูกค้าปัจจุบันสม่ำเสมอ, เปิดตลาดลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิม, จัดทำเอกสารการขายให้ส่วนสนับสนุนฝ่ายขาย

คุณสมบัติ

 1. เพศชายหรือหญิง
 2. อายุ 24 - 35 ปี
 3. วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาเภสัชศาสตร์, พยาบาล, วิทยาศาสตร์, เครื่องมือแพทย์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 4. มีประสบการณ์ด้านขายยา-เครื่องมือแพทย์ (Orthopedics Product) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี ซื่อสัตย์ อดทน และมีทัศนคติที่ดีต่องานขาย
 6. มีความกระตือรือร้น ชอบงานท้าทาย ชอบพบปะผู้คน และรักในงานขาย
 7. มีรถยนต์ส่วนตัวสามารถนำมาใช้ในงานได้ (บริษัทฯ มีค่าน้ำมันให้)**
 8. ต้องมีเงินค้ำประกัน (ก่อนเริ่มงาน)**
 9. หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ**

หัวหน้าแผนกขายเครื่องมือแพทย์ (ภาคใต้)

นำเสนอขายเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ทางด้านไขข้อและกระดูก (Orthopedics Product) ให้กับแพทย์หรือแผนกต่างๆ ของโรงพยาบาล, ดูแลเข้าเยี่ยมพูดคุยกับกลุ่มลูกค้าปัจจุบันสม่ำเสมอ, เปิดตลาดลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิม, จัดทำเอกสารการขายให้ส่วนสนับสนุนฝ่ายขาย

คุณสมบัติ

 1. เพศชายหรือหญิง
 2. อายุ 24 - 35 ปี
 3. วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาเภสัชศาสตร์, พยาบาล, วิทยาศาสตร์, เครื่องมือแพทย์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 4. มีประสบการณ์ด้านขายยา-เครื่องมือแพทย์ (Orthopedics Product) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี ซื่อสัตย์ อดทน และมีทัศนคติที่ดีต่องานขาย
 6. มีความกระตือรือร้น ชอบงานท้าทาย ชอบพบปะผู้คน และรักในงานขาย
 7. มีรถยนต์ส่วนตัวสามารถนำมาใช้ในงานได้ (บริษัทฯ มีค่าน้ำมันให้)**
 8. ต้องมีเงินค้ำประกัน (ก่อนเริ่มงาน)**
 9. หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ**

เจ้าหน้าที่ส่งเครื่องมือแพทย์ (ส่วนกลาง)

ตรวจสอบจำนวนเครื่องมือและสินค้าในการผ่าตัดว่าครบถ้วนตรงกับเอกสารใบส่ง Tray โดยไปก่อนเวลาผ่าตัดอย่างน้อย 1/2 ชั่วโมง และแนะนำตัวแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทราบทันทีที่ไปถึง, ดูแลและจัดส่งเครื่องมือ และคอยช่วยเหลือการผ่าตัดของนายแพทย์ด้วยความนอบน้อม, ควบคุม ตรวจสอบการให้บริการวมถึง การรายงานคำชมเชย ข้อตำหนิ ข้อเสนอแนะให้ทางบริษัทฯรับทราบ, ให้คำปรึกษาในการใช้เครื่องมือผ่าตัดของบริษัทกับเจ้าหน้าที่และนายแพทย์, ดูแลเครื่องมือวัสดุ  อุปกรณ์  สินค้าของบริษัทให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์, ติดตามผลการส่งมอบ Tray ก่อนเข้า Case และหลังเสร็จ Case

คุณสมบัติ

1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 ปีขึ้นไป

2. วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา

3. มีประสบการณ์เข้าห้องผ่าตัดศัลยกรรมกระดูก (Orthopedic) 1 ปีขึ้นไป 

4. มีประสบการณ์การผ่าตัดกระดูกสันหลัง (Spine), ข้อเข่า, ข้อสะโพก (Joint) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้ดี

***มีรถยนต์ส่วนตัว / มีเงินค้ำประกัน 2 เท่าของเงินเดือน***


เจ้าหน้าที่ธุรการ (ฝ่ายผลิต)

รวบรวมและบันทึกข้อมูล จัดทำรายงานและจัดเก็บเอกสารของฝ่ายผลิต ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอก

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช. - ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานธุรการ 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้ MS Office และ โปรแกรม ERP ได้
 • มีความละเอียดรอบคอบ สามารถจัดลำดับความสำคัญของงาน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานกลึง/มิลลิ่ง (MM)

เตรียมและดูแลความพร้อมของเครื่องจักรก่อนทำงาน, ปฏิบัติงานและควบคุมเครื่องจักรในการผลิต, ตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานเบื้องต้นตามแบบชิ้นงานและบันทึกผล, เขียนรายงานการทำงานประจำวัน, ทำความสะอาดเครื่องจักรหลังเลิกทำงานประจำวัน

คุณสมบัติ

 • เพศชาย
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การใช้เครื่องจักรมิลลิ่ง เครื่องกลึง
 • หากอ่านแบบชิ้นงานได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานกลึงและมิลลิ่งคอมพิวเตอร์ (CNC)

รับผิดชอบการจัดเตรียมเครื่องจักร และควบคุมการเดินเครื่องจักร  เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ปริมาณ ทันตามกำหนดเวลา และปลอดภัย

คุณสมบัติ

1. เพศชาย  อายุ 25-35 ปี

2. วุฒิ ม.6 - ปวส. สาขาช่างกลโรงงาน , เทคนิคการผลิต, เครื่องมือกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

3. มีประสบการณ์ควบคุมเครื่อง CNC Lathe 1 ปีขึ้นไป 

4. อ่านแบบผลิตได้ และ สามารถใช้เครื่องมือวัดละเอียด เช่น Micro, Vernier, Bore Gauge

5. หากมีประสบการณ์เครื่อง CNC Lathe Okuma หรือสามารถเขียนโปรแกรมหน้าเครื่องได้ 


ช่างเทคนิค

คุณสมบัติ

1. เพศชาย  อายุ 22 ปีขึ้นไป

2. วุฒิ ปวส. ขี้นไป  สาขา ช่างกลโรงงาน หรือที่เกี่ยวข้อง   

3.  มีประสบการณ์ ด้าน CNC อย่างน้อย 2 ปี และสามารถอ่านแบบได้  

4. สามารถเขียนโปรแกรม และเขียน G Code , M Code ได้   


หัวหน้าแผนก CNC

มอบหมายงาน ควบคุมการปฎิบัติงาน ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาหน้างานให้กับพนักงาน ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ

1. เพศชาย  อายุ 25 ปีขึ้นไป

2. วุฒิ ปวช. - ปริญญาตรี สาขาช่างกลโรงงาน, เครื่องกล, ไฟฟ้า, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

3. มีประสบการณ์ด้านเครื่อง CNC อย่างน้อย 5 ปี

4. มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิต และระบบคุณภาพ


หัวหน้าแผนกขนส่ง

วางแผนและควบคุมการส่งมอบสินค้าให้ถูกต้องทันเวลาที่กำหนด และปลอดภัย, จัดการวางแผนการใช้รถในแต่ละวันให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด, ประสานงานกับหน่วยงานบริการส่งสินค้าในบริเวณที่รถขนส่งของบริษัทฯไม่สามารถไปถึง, ดูแลทรัพย์สินในแผนกขนส่งให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานเสมอ, จัดตารางทำงานของพนักงานขนส่งอย่างเหมาะสม

คุณสมบัติ

1. เพศชาย อายุ 25-40 ปี

2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา โลจิสติกส์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ  หรือ สาขาอื่นที่่เกี่ยวข้อง

3. มีประสบการณ์ในด้านการขนส่งสินค้าในระดับหัวหน้าไม่น้อยกว่่า 2 ปี

4. รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นอย่างดี 

5. มีความสามารถในการเป็นผู้นำ  และบังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นอย่างดี 

6. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันเป็นอย่างดี 


พนักงาน WIRE CUT

คุณสมบัติ

1. เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป

2. วุฒิ ปวช.-ปวส. สาขาช่างกลโรงงาน, เครื่องมือกล, เทคนิคการผลิต หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

3. มีประสบการณ์การใช้เครื่อง WIRE CUT อย่างน้อย 1 ปี

4. สามารถอ่านแบบการผลิต และใช้เครื่องมือวัดละเอียด เช่น Vernier, Micro ได้

5. หากสามารถใช้เครื่อง Sodick ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ


เจ้าหน้าที่จัดเครื่องมือแพทย์ (Set Tray)

คุณสมบัติ

1. เพศ ชาย/หญิง 

2. อายุระหว่าง  25-30 ปี

3. วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี

4. สามารถอ่านภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้

5. มีความรู้ด้านการจัดเครื่องมือแพทย์ หรือคลังสินค้า 


เจ้าหน้าที่ QC

คุณสมบัติของผู้สมัคร ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ QC

1. เพศชาย  อายุ 20 ปีขึ้นไป 

2. วุฒิ ปวช. - ปวส. สาขา  ช่างกลโรงงาน , ช่างยนต์ , เทคนิคการผลิต

3. ใช้เครื่องมือวัด Vernier และ Micrometer ได้ 

4. ประสบการณ์ขั้นต่ำ 1 ปี 

กรอกใบสมัครงาน
คลิ๊ก