เจ้าหน้าที่ CNC

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน เจ้าหน้าที่ CNC

1. เพศชาย  อายุ  20 ปีขึ้นไป

2. วุฒิ ม.3 ขึ้นไป   

3. สามารถใช้เครื่องจักร CNC ได้

4. สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ  


เจ้าหน้าที่ QC

คุณสมบัติของผู้สมัคร ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ QC

1. เพศชาย  อายุ 20 ปีขึ้นไป 

2. วุฒิ ปวช. - ปวส. สาขา  ช่างกลโรงงาน , ช่างยนต์ , เทคนิคการผลิต

3. ใช้เครื่องมือวัด Vernier และ Micrometer ได้ 

4. ประสบการณ์ขั้นต่ำ 1 ปี 


ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ QMR

คุณสมบัติ 

1. เพศชาย / หญิง  อายุ 30 ปีขึ้นไป 

2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ หรือ วิศวกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. มีประสบการณ์ในสายงานไม่น้อยกว่า 3 ปี 

4. มีความรู้ด้านการพัฒนาระบบคุณภาพ   ISO 13485 , CE MARK , GMP จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

5. สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี 

6. มีทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน  อยู่ในระดับดี  


ช่างเทคนิค New Model

คุณสมบัติ

1. เพศชาย  อายุ 22 ปีขึ้นไป

2. วุฒิ ปวส. ขี้นไป  สาขา ช่างกลโรงงาน หรือที่เกี่ยวข้อง   

3.  มีประสบการณ์ ด้าน CNC   และอ่านแบบ Drawing ได้    

4. เขียนแบบด้วย Auto Cad ได้   


ผู้แทนขายเครื่องมือแพทย์ ( เขตกรุงเทพมหานคร)

1. ไม่จำกัดเพศ อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป

2. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา  พยาบาลศาสตร์ , บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. มีประสบการณ์ด้านงานขายเครื่องมือแพทย์  หรือผลิตภัณฑ์ยา  อย่างน้อย 1 ปี

4. สามารถเข้าเคสผ่าตัดใส่โลหะดามกระดูกสันหลัง และกระดูกหักได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. มีมนุษย์สัมพันธ์ มีความกระตือรือร้น ชอบงานท้าท้าย ชอบพบปะผู้คน รักในงานขาย

6. มีรถยนต์ส่วนตัว  และสามารถนำมาใช้งานได้

7.มีเงินค้ำประกันไม่เกิน 2 เท่าของเงินเดือน 


ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี - การเงิน

1. เพศชาย / หญิง  อายุ  35 ปีขึ้นไป

2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี - โท   สาขาบัญชี

3. ประสบการณ์ทำงานด้านการบัญชี - การเงิน ไม่น้อยกว่า  10 ปี

4. สามารถใช้ MS Office ได้เป็นอย่างดี 

5. มีการวางแผน วิเคราะห์เชิงเหตุผล การคิดเชิงระบบ มีความละเอียดรอบคอบเป็นอย่างดี 


หัวหน้า QA

1. เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป 

2. วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา  มีประสบการณ์ใน QA  อุตสาหกรรมเครืื่องมือแพทย์  หรือ อุตสาหกรรมใกล้เคียง

3. ผ่านการอบรมหลักสูตร  ISO 13485 และหรือ ISO 9001

4. มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี  

กรอกใบสมัครงาน
คลิ๊ก