พนักงานกลึง/มิลลิ่ง (MM)

เตรียมและดูแลความพร้อมของเครื่องจักรก่อนทำงาน, ปฏิบัติงานและควบคุมเครื่องจักรในการผลิต, ตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานเบื้องต้นตามแบบชิ้นงานและบันทึกผล, เขียนรายงานการทำงานประจำวัน, ทำความสะอาดเครื่องจักรหลังเลิกทำงานประจำวัน

คุณสมบัติ

  • เพศชาย
  • อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์การใช้เครื่องจักรมิลลิ่ง เครื่องกลึง
  • หากอ่านแบบชิ้นงานได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานกลึงและมิลลิ่งคอมพิวเตอร์ (CNC)

รับผิดชอบการจัดเตรียมเครื่องจักร และควบคุมการเดินเครื่องจักร  เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ปริมาณ ทันตามกำหนดเวลา และปลอดภัย

คุณสมบัติ

1. เพศชาย  อายุ 25-35 ปี

2. วุฒิ ม.6 - ปวส. สาขาช่างกลโรงงาน , เทคนิคการผลิต, เครื่องมือกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

3. มีประสบการณ์ควบคุมเครื่อง CNC Lathe 1 ปีขึ้นไป 

4. อ่านแบบผลิตได้ และ สามารถใช้เครื่องมือวัดละเอียด เช่น Micro, Vernier, Bore Gauge

5. หากมีประสบการณ์เครื่อง CNC Lathe Okuma หรือสามารถเขียนโปรแกรมหน้าเครื่องได้ 


ช่างเทคนิค

คุณสมบัติ

1. เพศชาย  อายุ 22 ปีขึ้นไป

2. วุฒิ ปวส. ขี้นไป  สาขา ช่างกลโรงงาน หรือที่เกี่ยวข้อง   

3.  มีประสบการณ์ ด้าน CNC อย่างน้อย 2 ปี และสามารถอ่านแบบได้  

4. สามารถเขียนโปรแกรม และเขียน G Code , M Code ได้   


หัวหน้าแผนก CNC

มอบหมายงาน ควบคุมการปฎิบัติงาน ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาหน้างานให้กับพนักงาน ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ

1. เพศชาย  อายุ 25 ปีขึ้นไป

2. วุฒิ ปวช. - ปริญญาตรี สาขาช่างกลโรงงาน, เครื่องกล, ไฟฟ้า, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

3. มีประสบการณ์ด้านเครื่อง CNC อย่างน้อย 5 ปี

4. มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิต และระบบคุณภาพ


หัวหน้าแผนกขนส่ง

วางแผนและควบคุมการส่งมอบสินค้าให้ถูกต้องทันเวลาที่กำหนด และปลอดภัย, จัดการวางแผนการใช้รถในแต่ละวันให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด, ประสานงานกับหน่วยงานบริการส่งสินค้าในบริเวณที่รถขนส่งของบริษัทฯไม่สามารถไปถึง, ดูแลทรัพย์สินในแผนกขนส่งให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานเสมอ, จัดตารางทำงานของพนักงานขนส่งอย่างเหมาะสม

คุณสมบัติ

1. เพศชาย อายุ 25-40 ปี

2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา โลจิสติกส์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ  หรือ สาขาอื่นที่่เกี่ยวข้อง

3. มีประสบการณ์ในด้านการขนส่งสินค้าในระดับหัวหน้าไม่น้อยกว่่า 2 ปี

4. รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นอย่างดี 

5. มีความสามารถในการเป็นผู้นำ  และบังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นอย่างดี 

6. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันเป็นอย่างดี 

กรอกใบสมัครงาน
คลิ๊ก