เลขานุการผู้บริหาร Executive Secretary

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

1. ติดต่อและประสานงานต่างๆ กับหน่วยงานทั้งภายใน - ภายนอก ทั้งองค์กร  รวมทั้งติดต่อประสานงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศในงานที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

2. ตรวจสอบเอกสารต่างๆ  อีเมล์ , โทรศัพท์ , จดหมาย  พิจารณาเบื้องต้นก่อนนำเสนอผู้บริหาร  

3. ค้นหาข้อมูล เพื่อจัดทำรายงาน นำเสนอผู้่บริหาร

4. จัดตารางนัดให้ผู้บริหาร  รวมถึง จองที่พัก และ จองตั๋วเครื่่องบิน พร้อมติดตามงานและเอกสาต่างๆ

5. จัดทำรายงานการประชุม  พร้อมติดตามงานจากรายงานการประชุมตามที่ได้รับมอบหมาย   

6. เป็นตัวแทนฝ่ายบริหาร  รักษาภาพลักษณ์ที่ดีของฝ่ายบริหารและองค์กร

7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศหญิง   อายุ  25  ปีขึ้นไป

2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี    สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. มีประสบการณ์ในสายงาน   2  ปีขึ้นไป

4. สามารถใช้ MS OFFICE   ได้ดีมาก

5. ภาษาอังกฤษใช้ได้ระดับดีมาก


หัวหน้าเขตการขาย ภาคใต้

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

1. บริหารการขายร่วมกับผู้แทนขายในเขตการขายภาคใต้  ให้ยอดขายบรรลุตามเป้าที่กำหนด
2. วางกลยุทธการขาย  และดูแล Key Opinion Leaders แลพ Key Coustomers
3. บริหารกระบวนหารหลังหารขาย  รวมถึงการติดตามใบสั่งซื้อและการชำระเงิน
4. สำรวจตลาดและส่งข้อมูลวิเคราะห์ตลาดให้กับระดับผู้จัดการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.ไม่จำกัดเพศ   อายุตั้งแต่  30  ปีขึ้นไป

2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขา พยาบาลศาสตร์, บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. มีประสบการณ์ด้านการขายไม่น้อยกว่า 3 ปี

4. สามารถเข้าเคสผ่าตัดใส่โลหะดามกระดูกสันหลังและกระดูกหักได้

5. มีประสบการณ์ด้านขายยา-เครื่องมือแพทย์ (Orthopedics Product) จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกดี ซื่อสัตย์ และทัศนคติที่ดีต่องานขาย

7. มีความกระตือรือร้น ชอบงานท้าทาย ชอบพบปะผู้คน และรักในงานขาย

8. มีรถยนต์ส่วนตัวสามารถนำมาใช้งานได้ (บริษัทฯมี fleet card ให้)

9. ต้องมีเงินค้ำประกันไม่เกิน 2 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 35,000 บาท

 


ผู้จัดการฝ่ายขาย

หน้าที่และรายละเอียดของงาน   

1. วิเคราะห์การขายของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้คำปรึกษา เสนอแนะ กำชับการทำงานเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อยอดขายและความพึงพอใจของลูกค้า
2. กำหนด Target เป้าหมายการขายให้กับผู้ใต้บังคับบัญชารายเดือน ไตรมาส และปี
3. ตรวจสอบการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องและเต็มความสามารถ
4. วางแผนการขายร่วมกับผู้บังคับบัญชาในเรื่อง Event, Promotionระเบียบปฏิบัติ  พร้อมทั้งเสนอแนะข้อคิดเห็นของตัวเองเพื่อประโยชน์ต่อองค์กร
5. วิเคราะห์ราย Products ของผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคน  เพื่อการรับรู้และนำไปสู่การเพิ่มยอดขายตลอดเวลา
6. วิเคราะห์ราคาขายของแต่ละลูกค้า  รวมทั้งเครดิตการเก็บเงินเพื่อนำไปสู่การขายที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
7. ตรวจเยี่ยมเขตการขายร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา  เพื่อศึกษาวิธีการขาย  พบปะลูกค้า  เพื่อให้เกิดความพึงพอใจที่มั่นคง  รวมทั้งตรวจสอบความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร           

1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 35 - 45 ปี

2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทุกสาขา

3. มีประสบการณ์ด้านการขายไม่น้อยกว่า 5 ปี และเชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ

4. มีทักษะในการพัฒนาธุรกิจการตลาดและการขาย

5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะ Excel และ PowerPoint

6. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้


เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

หน้าที่และรายละเอียดของงาน   

1. ทำรายการขอซื้อสินค้าที่มียอดคงเหลือต่ำกว่า Min Stock
2. ตรวจรับสินค้า  รับคืนสินค้า  จ่ายสินค้า และจัดเก็บสินค้า
3. บันทึกข้อมูล รับสินค้า จ่ายสินค้า และรับคืนสินค้าลงในระบบคอมพิวเตอร์ และสต็อคการ์ด
4. ดูแลสินค้า และ สถานที่จัดเก็บสินค้าให้พร้อมอยุ่ในสภาพใช้งาน
5. การจัดทำ - ควบคุม และจัดเก็บเอกสารตามระเบียบ  ข้อกำหนด ISO
6. ตรวจนับสต็อคสินค้า
7. ปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย จากผู้บังคับบัญชา 

คุณสมบัติผู้สมัคร   

1. เพศหญิง

2. อายุ 22 ปีขึ้นไป 

3. วุฒิการศึกษา ม.6 - ปวส . ไม่จำกัดสาขา

4. มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office ในระดับดี

5. มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้าหรือสโตร์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

6. หากมีประสบการณ์ในการทำโปรแกรม  ERP SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ        


Programmer

หน้าที่และรายละเอียดของงาน   

1. พัฒนาและปรับปรุงแก้ไขระบบ ERP  .ในแต่ละ Module และโปรแกรมอื่นๆ ของบริษีท

2. สำรวจและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน เพื่อนำมาพัฒนาโปรแกรม ให้ตรงกับความต้องการของผู้่ใช้งาน และสอดคล้องกับแผนงานของบริษัทฯ 

3. พัฒนาโปรแกรมตามที่ได้รับมอบหมาย และฝึกอบรมการใข้โปรแกรมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 

4. จัดทำคู่มือการใช้งานโปรแกรมต่างๆ ที่รับผิดชอบ และเอกสารเกี่ยวกับระบบคุณภาพ 

5. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก

คุณสมบัติผู้สมัคร                                 

1. เพศชาย / เพศหญิ     อายุ 25 ปีขึ้นไป

2. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา วิศวะกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้าน Programmer , Web Programmer , Developer

4. มีความสามารถด้าน JAVA Script , HTML,CSS,SQL,ASP.net

5. หากมีประสบการณ์ ด้าน Implement  หรือ Customize ระบบ ERP โดยเฉพาะ Infor Syteline จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

 

กรอกใบสมัครงาน
คลิ๊ก