หัวหน้าแผนก QA

หน้าที่และรายละเอียดของงาน   

1. ทบทวนรายงานการประเมินความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต รวมถึงผลการประชุมคณะกรรมการความเสี่ยง
2. รวบรวมข้อมูลในการซ้อมการเรียกคืนสินค้า (Mock Recall)สรุปผลประสิทธิภาพในการซ้อม
3. ทบทวนรายงานผลและสรุปเหตุการณ์เมื่อมีกรณีการเรียกคืนสินค้า
4. ทบทวนรายงานการทวนสอบความปลอดภัยของกระบวนการและผลิตภัณฑ์ (Validation Process & Product)
5. ทบทวนรายงานการสรุปผลการวิเคราะห์จากภายนอก
6. จัดทำรายงานผลการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ไม่พึงประสงค์ (Vigilance Report) รายงานแก่หน่วยงานราชการที่รับผิดชอบ
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร           

1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 ปีขึ้นไป

2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปไม่จำกัดสาขา ประสบการณ์ด้านQA - QC ไม้น่อยกว่า 3 ปี

3. มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office ในระดับดี

4. ***ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์

5. ***เวลาทำงาน 08.00 - 18.00 น.


ช่างเทคนิค

หน้าที่และรายละเอียดของงาน   

1. เขียนโปรแกรม ผลิตชิ้นงานตามแบบที่ต้องการ
2. รับใบขั้นตอนการผลิต,แบบชิ้นงาน,เอกสารตรวจสอบชิ้นงาน
3. ทำการ SET UP ชิ้นงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร                                 

1. เพศชาย  อายุ 22 ปีขึ้นไป

2. วุฒิการศึกษาระดับปวช.ขึ้นไป

3. มีประสบการณ์ด้านการคุมเครื่องจักร CNC

4. มีความสามารถในการอ่านแบบชิ้นงานได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 


เจ้าหน้าที่ส่งเครื่องมือแพทย์

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

1. ตรวจสอบจำนวนเครื่องมือและสินค้าในการผ่าตัดว่าครบถ้วนตรงกับเอกสารใบส่ง Tray โดยไปก่อนเวลาผ่าตัดอย่างน้อย 1/2 ชั่วโมง และแนะนำตัวแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทราบทันทีที่ไปถึง
2. ดูแลและจัดส่งเครื่องมือ และคอยช่วยเหลือการผ่าตัดของนายแพทย์ด้วยความนอบน้อม
3. ควบคุม ตรวจสอบการให้บริการวมถึง การรายงานคำชมเชย ข้อตำหนิ ข้อเสนอแนะให้ทางบริษัทฯรับทราบ
4. ให้คำปรึกษาในการใช้เครื่องมือผ่าตัดของบริษัทกับเจ้าหน้าที่และนายแพทย์
5. ดูแลเครื่องมือวัสดุ  อุปกรณ์  สินค้าของบริษัทให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์
6. ติดตามผลการส่งมอบ Tray ก่อนเข้า Case และหลังเสร็จ Case

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศชายหรือหญิง

2. อายุ 25 - 35 ปี

3. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

4. มีประสบการณ์เข้าห้องผ่าตัดศัลยกรรมกระดูก (Ortho) 1 ปีขึ้นไป

5. มีประสบการณ์การผ่าตัดกระดูกสันหลัง ( Spine ), ข้อเข่า, ข้อสะโพก (Joint )

6. มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถร่วมงานกะผู้อื่นได้ดี

7. มีรถยนต์ส่วนตัวสามารถนำมาใช้ในงานได้ (บริษัทมีค่าน้ำมันให้)

8. ***ต้องมีเงินค้ำประกัน 2 เท่าของเงินเดือน หรือไม่เกิน 35,000 บาท (ก่อนเริ่มงาน)***

9. ***หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ***


ผู้แทนขายเครื่องมือแพทย์

รายละเอียดหน้าที่งาน

1.นำเสนอขายเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ทางด้านไขข้อและกระดูก
(Orthopedics Product) ให้กับแพทย์หรือแผนกต่างๆ ของโรงพยาบาล
2.ดูแลเข้าเยี่ยมพูดคุยกับกลุ่มลูกค้าปัจจุบันสม่ำเสมอ
3.เปิดตลาดลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิม
4.จัดทำเอกสารการขายให้ส่วนสนับสนุนฝ่ายขาย

คุณสมบัติผู้สมัคร           

1. เพศชายหรือหญิง

2. อายุ 24 - 35 ปี

3. วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาเภสัชศาสตร์, พยาบาล, วิทยาศาสตร์, เครื่องมือแพทย์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. มีประสบการณ์ด้านขายยา-เครื่องมือแพทย์ (Orthopedics Product) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี ซื่อสัตย์ อดทน และมีทัศนคติที่ดีต่องานขาย

6. มีความกระตือรือร้น ชอบงานท้าทาย ชอบพบปะผู้คน และรักในงานขาย

7. มีรถยนต์ส่วนตัวสามารถนำมาใช้ในงานได้ (บริษัทฯ มีค่าน้ำมันให้)**

8. ต้องมีเงินค้ำประกันไม่เกิน 2 เท่าของเงินเดือน หรือไม่เกิน 35,000 บาท (ก่อนเริ่มงาน)**

9. หากสะดวกพื้นที่เขตใด โปรดระบุมาในใบสมัคร**

10. หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ**

กรอกใบสมัครงาน
คลิ๊ก