งานแสดงสินค้า Medica 2559
งานแสดงสินค้าเครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559