รางวัลที่บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด ได้รับ เป็นบทพิสูจน์ความมุ่งมั่นพยายามที่เราชาวออโธพีเซียทุกคนทุ่มเทให้บริษัทได้ก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน และภาคภูมิใจในความเป็นไทย เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกคน


คำขวัญ

เราจะเป็นบริษัท “นวัตกร” เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร

 

พันธกิจ (Mission)

- ผลิตและจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ที่มีคุณภาพมาตรฐานโลก

- วิจัยและพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

- สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสีย

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นผู้นำด้านวัสดุศัลยกรรมกระดูก สร้างนวัตกรรมที่มีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับระดับโลก

 

ค่านิยม (Values)

- สามัคคี (Teamwork)

- ซื่อสัตย์ (Honesty)

- รับผิดชอบ (Accountability)

- คิดสร้างสรรค์ (Innovation)

 

 

Certificates