ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาท
วันที่ 21 มิถุนายน 2560