รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560
วันที่ 10 มกราคม 2562