รับรางวัล อย. Quality Award 2020
วันที่ 18 สิงหาคม 2563